Oblac

Docker, Java & OOM

3 min

Pokrećete Java aplikaciju u kontejneru i dobijate OutOfMemoryException; iako ne postoji greška u kodu u vezi curenja memorije. Šta se onda dešava?

Evo primera kojim ću objasniti problem: mali Java program koji ispisuje koliko je memorije dostupno JVM-u.

Van kontejnera

Kada se program pokrene van kontejnera dobija se sledeće:

> ./gradlew run

Available processors (cores): 8
Free memory: 242.9 MB
Maximum memory: 3.6 GB
Total memory: 245.5 MB

Procesor mog računara ima 8 jezgara i 16 GB memorije. Ukoliko se ne definiše drugačije, po JVM ergonomiji Java se ograničava na četvrtinu dostupne memorije. Otuda je vrednost Maxium memory 3.6 GB (ugrubo četvrtina od 16 GB) - to je, dakle, ukupna memorija koju naš program može da koristi.

U kontejneru

Hajde sada da pokrenemo program u Docker kontejneru. Pre toga, moramo znati kako je Docker konfigurisan: koliko CPU i memorije mu stoji na raspolaganju. Na mom sistemu trenutno stanje je ovakvo:

Pokrećemo program:

> docker build -t oblac/java-nom-nom .
> docker run -a stdin -a stdout oblac/java-nom-nom

Available processors (cores): 4
Maximum memory: 1.7 GB

Važno je sledeće: Java očitava konfiguraciju Docker sistemskog servisa! Kada se JVM startuje u Docker kontejneru, ona vidi 8 GB i ograničava se na četvrtinu (1.7 GB), što predstavlja novi maksimum koji program može da koristi.

U limitiranom kontejneru

Kada god hostujete aplikaciju na nekom od “kontejnerizovanih” platformi (PaaS), ona će se izvršavati u kontejneru koji ima podešene limite za memoriju i CPU, zavisno od vašeg izabranog (kupljenog) plana. Primera radi, uzmimo da nas plan ograničava na 1 CPU i 1 GB memorije. Da bi to simulirali pokrenućemo naš Java program u takvom jednom limitiranom kontejneru:

> docker build -t oblac/java-nom-nom .
> docker run -a stdin -a stdout --memory=1g --cpuset-cpus=0 oblac/java-nom-nom

Available processors (cores): 1
Maximum memory: 1.9 GB

Čekaj… 1.9 GB??? Zar nismo ograničili kontejner na 1 GB?!

Ovo je upravo razlog zašto nastaje OutOfMemoryException u kontejnerizovanim Java aplikacijama: JVM očitava dostupnu memoriju Docker servisa, a ne kontejnera u kome se izvršava! U ovom primeru, JVM uopšte ne vidi ograničenje od 1 GB, već i dalje vidi četvrtinu od 8 GB koliko je dato Dockeru. Ukoliko program krene da alocira memoriju misleći da ima dovoljno mesta, može da dođe do OutOfMemoryException. Situacija u stvarnom životu je drastičnija: mašine na kojima se startuju kontejneri su često sa mnogo više RAMa, što samo znači da će pogrešno očitana vrednost dostupne memorije biti značajno veća od pravog limita kontejnera.

Skrivene JVM opcije

Odnedavno (od Jave 8u131) JVM uvodi eksperimentalne konfiguracione opcije kojima rešava ovaj problem:

-XX:+UnlockExperimentalVMOptions
-XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap

Kada su uključene, JVM očitava dostupnost memorije ne za Docker servis, već za kontejner. Program ispisuje sledeće:

> docker build -t oblac/java-nom-nom .
> docker run -a stdin -a stdout --memory=1g --cpuset-cpus=0 oblac/java-nom-nom

Available processors (cores): 1
Maximum memory: 247.5 MB

JVM sada (ispravno) zaključuje da sistem ima 1 GB, te se ograničava na četvrtinu (250 MB). Ovo ograničenje memorije je malo, naročito ako je reč o hostingu.

Rešenje

Rešenje je trivijalno. Prosto upotrebi -Xmx da definišeš maksimalnu memoriju koju tvoj plan nudi.