Oblac

Kriptovanje bez limita

2 min

Java odavno dolazi sa setom kripto-algoritama; interfejsi i implementacije su sadržane u “Java Cryptography Extension” (JCE) celini koja je sastavni deo JRE-a. Tu se mogu naći algoritmi za enkripciju, generisanje ključeva, heševa, potpisa itd.

Za simetrično kriptovanje sadržaja koristim AES enkripciju, podržanu u JCE. Inicijalizacija enkriptora i dekriptora izgleda nekako ovako (preuzeto iz Jodd-a):

// create the key
KeySpec keySpec = new PBEKeySpec(passPhrase, SecureRandom.getSeed(8), 65536, 256);
SecretKey tmp = SecretKeyFactory
    .getInstance("PBKDF2WithHmacSHA256")
    .generateSecret(keySpec);
SecretKey secret = new SecretKeySpec(tmp.getEncoded(), "AES");

// encryptor
ecipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secret);
AlgorithmParameters params = ecipher.getParameters();
byte[] iv = params.getParameterSpec(IvParameterSpec.class).getIV();

// decryptor
dcipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secret, new IvParameterSpec(iv));

Ovaj kod bi trebalo da daje solidno jaku enkripciju: AES-256 (dostupni maksimum), PBKDF2 (prirodno spor) i SHA256 (dobra hash funkcija). Ne mora se biti kripto stručnjak da bi se ovako nešto sklopilo u Javi i zatim koristilo.

Osim što postoji jedan problem:

Exception in thread "main" java.security.InvalidKeyException: Illegal key size

Zbog kojekakvih pravnih zavrzlama, Java dozvoljava samo najslabiji nivo enkripcije: AES-128. Ključevi dužine 192 i 256 nisu dozvoljeni, te kod rezultuje gornjom greškom.

Oslobađanje ključeva

Problem se rešava preuzimanjem posebnog dodatka kojim sadrži tkzv: “Java Cryptography Extension Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files”. Reč je o verzijama sigurnosnih policy jar-ova koji nemaju ograničenja za dužinu ključeva.

Ovo je dugo vremena bilo i jedino rešenje - prilično rogobatno, složite ćete se. Ipak se direktno zamenjuju JRE jar-ovi!

Konačno, Java 8 u151 i u152 sadrži ovaj dodatak u JRE. Podrazumevano stanje “pune snage” kriptovanja je isključeno, a uključuje se na sledeći način:

Security.setProperty("crypto.policy", "unlimited");

Parametar se mora podesiti pre inicijalizacije JCE. Alternativa je da se ovaj parametar uključi u <jre_home>/lib/security/java.security fajlu.

Najzad, u Javi 8 u162 je ovaj parametar podrazumevano uključen, te napokon ne treba ništa posebno učiniti da se koriste dugački ključevi. Isto važi i za Javu 9: kriptovanje bez limita je sadržano i uključeno.