Kratka studija dizajna funkcije

Zadatak je jednostavan. Dat je skup resursa. Svaki resurs treba proveriti istim setom pravila; rezultat provere pravila je nekakva ocena. Sve ocene resursa se čuvaju, a proračunava se i finalna ocena resursa. To je sve.

Imperativno razmišljanje

Okej, treba iterirati niz resursa. Za svaki resurs pojedinačno proračunam Score, ocenu. Proračun ocena započinje kreiranjem niza provera, List<Check>. Svaki Check je Function<Resource, Health>. Dakle, iteriram svaki Check, primenim ga na Resource da bih dobio Health, a zatim tako dobijenu ocenu skladištim u Score, koji je zajednički za sve provere jednog resursa.

Rečima koda, nešto ovako:

Map<String, Score> validate(List<Resource> resources) {
	return resources.
		stream()
		.map(this::calcStore)
		.collect(Collectors.toMap(
			Score::getResourceId(),
			Function.identity()
		);
}

Score calcScore(final Resource resource) {
	Score score = new Score(resource.getId());

	Checks.createAllChecks().forEach(resourceCheck -> {
		Health health = resourceCheck.apply(resource);
		score.addHealth(resourceCheck.id(), health);
	});

	return score;
}

Kod radi. No, da li ovo to što želimo?

Zamućenost funkcija

Funkcija calcScore() mi ne dozvoljava da se opustim, iako radi šta treba. Nije reč o kompleksnosti koda, koja je ovde mala. Reč je o uvreženosti i toku podataka. Naivno to nazivam ‘zamućenost’ koda. Naime, ako bi svaki tip koji se koristi u funkciji imao svoju boju (ok, možda malo previše razmišljam o ovome :), i ako svako pridruživanje (new ili getXxx) unosi valer, krajnji miks boja dosta govori.

Lambda u forEach koriste objekat koji dolazi izvan (resource). Dalje, kreira se vrednost Health, da bi se već u sledećem koraku iskoristila dalje. S druge strane, nema smisla da lambda uopšte bude svestna Score.

Druga stvar je važnija i ne uočava se iz gornjeg koda: postoji nemali broj mogućnosti kako dizajnirati klase Score, Health… i njihov odnos. Ni jedan od tih načina nije posebno loš ili dobar. Svodi se na lični izbor, na kraju krajeva - što baš i nije vrlina koda.

Funkcionalno razmišljanje

Napomena: ovo što sledi je samo primer - ogled jednog načina razmišljanja.

Funkcije posmatram kao jediničnu transformaciju. One su korak transformacije ulaza. Rešenje problema je sada niz tranformacija koje treba primeniti na ulaz (List<Resource>) da bi došli do rezultata (Map<String, Score>). Nešto ovako:

List<Resource> -> Resource ->
Check -> CheckHealth ->
Map<Id, Status>

Uočite: još uvek ne razmišljam šta konkretno da uradim da bih došao do rešenja. Umesto toga se fokusiram samo na transformacije ulaza.

Najveća prednost (po mom skromnom mišljenju) ovakvog pristupa je što značajno usmerava dizajn funkcija i modela! U imperativnom razmišljanju sam morao sam da donosim odluku kako će modeli biti uvezani, zavisno od pristupa rešavanju problema. Funkcionalno razmišljanje me oslobođa toga: sami koraci i jedinične transformacije usmeravaju dizajn domena.

Kod bi mogao da izgleda ovako:

return dataset
 .getResources()
 .stream()

 .map(Checks::createAllChecks)
 .flatMap(Collection::stream)

 .map(Supplier::get)

 .collect(Collectors.groupingBy(
  CheckHealth::getResourceId,
  (Supplier<Map<String, Score>>) HashMap::new,
  new Collector<CheckHealth, Score, Score>() {
   //... big code
  }
 ));

Da li je ovo zaista bolje?

Da, ovo je bolje. Da li može čitljivije - može, naravno. Na primer, iako je provera Supplier, dozvolio bih zaseban funkcionalni interfejs koji bi imenom obevaštavao da radimo zaista provere (na pr: checkResource()). Kolektori su posebna priča: u gornjem primeru nisu na prvo čitanje jasni, ali se daju bar izmestiti u posebne klase. Tu već negde udaramo u funkcionalna ograničenja Jave (i nepostojanja monada kao osnovne gradivne jedinice koda).

Suština boljitka je u pristupu. Ponavljam, primenjujemo jedinične transformacije sve dok ne dobijemo željeni izlaz. Ništa više, ništa manje. To je vrednost.

Isto to, sada u Kotlinu

Iskreno, gornji Java kod nisam napisao ‘iz rukava’, naročito deo sa kolektorima na kraju. Igre radi, okušao sam se u Kotlinu:

database
 .resources
 .map { ResourceEx(it) }
 .map { Checks(it) }
 .map { it.createAllChecks() }
 .flatten()
 .pmap { it.check() }
 .groupBy(
     { it.resourceEx },
     { it }
 )
 .mapValues { Score(it.key, it.value) }
 .mapKeys { it.key.resource.id }

Meni je ovaj kod baš legao. Nije sve moralo u ovoliko koraka, ali - zašto da ne. Ima tu stvari i koje se ne vide, kao na primer keširanje na nivou resursa (radi boljih performansi).

Jedinične transformacije ulaza. Samo to zapamtite kao ideju - u redu, sada sam i zvanično dosadan :)

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <