REST in pieces, REST

Kada pomenemo REST, najčešće pomislimo na CRUD operacije nad nekakvim skupom resursa. Takvo razmišljanje je proisteklo iz jedne doktorske disertacije koja se naslanja na RFC 3986, gde se resurs definiše proizvoljno široko i apstraktno.

Trivijalnost CRUD paradigme je dovela do glorifikacije jednog obrasca komunikacije. Bravo za nas.

Sama disertacija se ne bavi CRUD-om. REST se, zapravo, bavi uvođenjem konvencije interakcije između klijenta i servera, iskorišćavajući dobro poznati protokol. Ponavljam, fokus RESTa je na svojevrsnom načinu komunikacije, koji povlači za sobom osobine kao što su identični interfejs (ne zavisi od klijenta), stateless komunikcija, mogućnost keširanja… i dalje ništa o CRUDu.

Onda je neko napravio paralelu između HTTP metoda i CRUD operacija; otvorio Pandorinu kutiju i zauvek zagušio sve(s)t nepotrebno pojednostavljenim koceptom. Obriši, dodaj, izmeni; bang - eto REST APIja. Ako uložimo (nemali) napor da API sazre, dobijamo i HATEOAS, koji se u biti svodi na to da je svaki response obogaćen metapodacima povezanih resursa.

Suština problema je što je širok koncept resursa (definisanog pomenutim RFC-om) zamenjen ograničenim konceptom kolekcije CRUD-abilnih resursa. U CRUD-RESTu kolekcija je osnovno polazište (GET /articles) dizajna API-ija.

A kada je ceo API kolekcija CRUD-abilnih resursa, sva rešenja postaju CRUD. Što ne može biti dalje od istine.

Oslobodi API

Iz svega rečenog zaključujem da nam je dozvoljeno da oslobodimo naše API-je CRUD stega. Potpuno je u redu da ubacimo dodatne endpointe koji se bave operacijama koje nisu samo CRUD: POST /users/{id}/approve, POST /books/{id}/publish

U redu je da imamo jediničan resurs: GET /user, GET /location ako znamo da je singleton u granicama upotrebe (iza auth sloja, na primer).

Ubacite bulk (POST /books/bulk) i batch (POST /articles/batch) operacije. Bulk se izvršavaju nezavisno; dozvoljavamo da neke ne prođu. Rezultat je uvek 200 zajedno sa spiskom grešaka. Batch se izvršavaju odjednom; prolaze ili sve ili ni jedna.

U redu je imati API koji nije CRUD.

JSON Web Services

Jedna od konsekvenci CRUD-RESTa je to da uvek vraća resurs(e). A resurs (pojedinačan ili kolekcija) nam gotovo nikada ne treba sam. Jer, za knjigu nam treba i autor, za račun u banci i stanja i istorija itd. To zahteva nove pozive ka serveru ili nove resurse, kompozicije postojećih. Sve brzo rezultuje brbljivom komunikacijom sa serverom. Ona postane i detaljna: za svaki mali skup podataka (ime knjige), dobijamo nazad kompletni resurs (i, možda, drvo uvezanih resursa).

Imao sam priliku da se bavim ovim problemima REST API-ja: brbljivošću i količinom rezultata koji se vraćaju. Došao sam do nekakvog obrasca komunikacije koji je komunicirao samo JSON sadržajima i omogućavao:

 1. uvezivanje poziva,
 2. filtriranje rezultata (prikaz ili odbacivanje izabranih polja),
 3. kreiranje rezultata po volji, i
 4. batch pozive

Ovaj kod je radio nad postojećim API-jem. Umesto da zove jedan po jedan API, korisnik može da pošalje jedan JSON sa spiskom endpointa, kao i strukturom rezultata. Nešto ovako:

{
  "$user[firstName,contact.emailAddress] = /user/get-user-by-id": {
    "userId": 123,
    "$contact = /contact/get-contact-by-id": {
      "@contactId": "$user.contactId"
    }
  }
}

Ovim jednim pozivom postiže se sledeće:

Zgodno, zar ne? I dan-danas je u upotrebi u tom open-source proizvodu na kome sam radio.

Ova ideja se razvijala neplanski, te nisam zadovoljan sintaksom: JSON nije baš najpogodniji jezik za opisivanje ovakvih naprednijih uvezivanja. No, nije bilo sluha u menadžmentu za bilo kakva unapređenja.

Ovo se sve kodiralo pre nego što je GraphQL postao kul. Kada smo ga se već dotakli: GraphQL mi je neuporedivo konkretnije rešenje od RESTa. Bavi se menjanjem, čitanjem i slušanjem; i ne ostavlja nedoumice kako ga treba koristiti.

CRUD (REST) je curenje implementacije

Jedna od dobrih praksi razvoja je enkapsulacija: sakrivanje implementacije.

Svaki CRUD API, bio on u bekend jeziku ili HTTP interfejsu, narušava ovaj princip. Da objasnim.

Biznis akcija je jedan unit-of-work, koji se koristi u domenskim granicama problema koji se rešava. Korisnike ove akcije (frontend, udaljeni servis, krajnji korisnik…) ne zanima kako se komanda izvršava: da li će snimiti 10 entiteta ili jedan. Biznis akcija je glagol u domenskom rečniku problema koji se modelira. Uvođenjem primitivnih CRUD operacija, jezik prestaje da bude domenski, orijentisan ka problemu, već se generalizuje, a domen mu se prilagođava.

Primer: u restoranu naručuješ klopu prosleđivanjem jedinstvenog ključa asinhronom servisu (kelneru). Ako bi to bio CRUDstoran, ti bi umesto toga poslao pregršt poziva: POST pasta, GET pasta, GET tanjir?duboki=true, GET pribor?spoon=false.

Isto tako frontend koji barata CRUD API-jem preuzima značajan deo logike na sebe. Bekend postaje glup adapter za bazu; što su neki i prepoznali te nude API sloj odmah nad bazom.

Sve je to samo prečica, jer nam treba rešenje sada, a inženjerstvo nikada.

U poslednje vreme se trudim da razmišljam o API-jima koji se bave 1) stanjem sistema u datom trenutku i 2) pokretanjem akcija koje modifikuju stanja. Pozivi više nisu operacije nad resursima, već zahtevi sa promenim stanja. Drugi put više o tome.

Nema prečica.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <