Stilske Vežbe

Francuski pisac Rejmon Keno je u svom delu “Stilske vežbe” ispričao jednu scenu iz pariskog autobusa na 99 različitih načina.

Dodajem još tri.

Beleška (deo)

U autobusu S za vreme najveće gužve. Jedan tip od svojih dvadesetšest godina, sa dugim vratom kao da su mu ga istegli i sa šeširom na kome traku zamenjuje uzica. Ljudi silaze. Pomenuti tip otresa se na svog suseda. Prebacuje mu da ga ovaj gurne svaki put kada neko prođe. Glas piskutav i zloban. Kada ugleda jedno slobodno mesto, hitro se ustremi na njega.

Java

Autobus je PrevoznoSredstvo. Autobus je na Trasi 23, u smeri ka Stanici Mon de Per. Autobus sadrži kolekciju Putnika koji jesu i Osobe. OsobaFactory pravi 96 Osoba koje dodeljuje Autobusu. Jedna Osoba ima 26 godina, null ime, null adresu. Ta Osoba ima atribut “dužina vrata” sa vrednošću 10. Osoba takođe sadrži kolekciju predmeta. U kolekciji predmeta se nalazi jedan PredmetZaGlavu koga implementira naročiti Šešir, na kome getTraka() vraća Uzica koja je i NeštoZaŠešir.

Osoba iterira sve osobe Autobusa, sortira po udaljenosti obrnutim redom i preuzima prvu nađenu Osobu koja je Optional. Osoba kreira Poruku, sa tonom “piskutavo” na 0.9d, “empatično” na 0.1d, sadržaj je enum TipPoruke.PREBACIVANJE. Osoba izvršava metodu kažiMi na pronađenoj osobi sa formiranom Porukom.

Osoba je kao Putnik prilikom pridruživanja Autobusu startovala background thread većeg prioriteta koji iterira sva Mesta u Autobusu. Thread u tom trenutku pronalazi Mesto koje nema Putnika i call-back-uje Osobu. Osoba se pridružuje se nađenom Mestu. Autobus osvežava broj slobodnih mesta.

Scala

Trasa, 23, stanica Mon De Per, PrevoznoSredstvo odgovara mu Autobus flatMap u kolekciju Osoba sa osobinom Putnika, 26 (*1) , ^^10 (*2) -> u set predmeta dodaj Šešir koji je TrakaŠešir (*3).

Autobus za svakog Putnika min dist (*4) prva map u Poruka 0.9 0.1 Prebacivanje apply Putnik je proširen kao MestoPretraživač. Autobus za svako Mesto prvo ako prazno >> (*5). Autobus vraća novi Autobus sa osveženim stanjem.

  1. implicitna godina.
  2. ^^ operator za visinu vrata.
  3. trait za vraćanje Traka umesto Uzica.
  4. implicitna funkcija za razdaljinu između dve Osobe
  5. operator za zauizmanje mesta

JavaScript

Skup entiteta koji se kreće ima 94 elemenata. Jedan entitet ima "26" godina i entitet za vrat koji ima ključ tekst: "dugacak". Entitet osobe se dodaje u skup u kome je i entitet za Šešir, sa naznakom trakaUmestoUzice : true.

Glavni thread pronalazi sve entitete i odbacuje one koje imaju atribute Autobusa, Šešira i nalazi samo Osobe. Za svaki entitet Osoba, uzima Osobu iz skupa, računa razdaljinu i stavlja ih u niz. Glavni thread izbroji Mesta. Niz sortira, pa uzima entitet koji odgovara najmanjoj vrednosti. Poziva metodu saopšti i šalje mapu sa Porukom, VisinomGlasa, Autobusom, Šeširom i Emocijom. Glavni thread izbroji Mesta. Nađe da je broj Mesta manji nego što ima Autobus, pa zaključuje da je mesto slobodno, te ubacuje novi entitet u spisak Mesta sa entitetom Osobe, Šeširom i Autobusom.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <