Usamljenost singletona

Čini se da i digitalni vrapci znaju sve o singletonima; ipak često susrećem nepotpuno razumevanje teme. Izvinjavam se vrapcima u ime onih kojima je ova tema nova.

Većina greši u samom početku. Singleton objekat postoji samo kao jedna instanca u svakom trenutku života programa, a dodao bih, i u datom kontekstu. Sa singletonom nema nikakvih problema, to je obična klasa; ovaj članak se zapravo ne bavi njima. S druge strane, Singleton Factory je objekat koji održava singletone. O njima već ima šta da se kaže.

Da preskočimo banalne implementacije, Singleton Factory ima smisla jedino ako 1) ima metodu koja vraća instancu singletona, 2) ako je thread-safe, 3) ako singleton kreira lazy, i 4) ako je efikasan. Ovakav jedan Singleton Factory nema smisla:

public class SingletonFactory {
	private Singleton instance;
	public synchronized Singleton get() {
		if (instance == null) {
			instance = new Singleton();
		}
		return instance;
	}
}

Iako ispravan, ne zadovoljava uslove: besmisleno je sinhronizovati metodu samo zarad jednog instanciranja, a uzrokujemo slabije performanse pri svakom potraživanju instance singletona.

Pametni ljudi smisliše Double-Checking Lock (DCL) idiom:

public class SingletonFactory {
	private Singleton instance;
	public Singleton get() {
		if (instance == null) {
			synchronized (this) {
				if (instance == null) {
					instance = new Singleton();
				}
			}
		}
		return instance;
	}
}

Naizgled, problem je rešen.

Modeli

Java komunicira sa hardverom kroz formalni memorijski model: on je praktično adapter za fizičku memoriju koja radi na svim platformama. Dalje, Java kompajler može da izmeni redosled izvršavanja instrukcija, ali i da izmesti varijable u registre umesto u memoriju. Procesor može da izvršava instrukcije paralelno, čime se takođe remeti prvobitni redosled instrukcija. Keš može da se upiše nazad u memoriju u različitim trenucima. Sve ove optimizacije su dozvoljene u memorijskom modelu Jave, dok god se održava privid da se kod izvršava serijski kao što je napisan.

Threadovi u Javi alociraju i koriste lokalnu memoriju; koja se sinhroniše sa glavnom memorijom. Izmena u lokalnoj memoriji threada se propagira do glavne memorije; no to se može desiti bilo kada. Možemo reći da postoji problem vidljivosti: kada jedan thread izmeni vrednost varijable, nema garancije posle koliko vremena će drugi thread videti ovu izmenu.

Na scenu stupa synchronized. Većini ova ključna reč predstavlja samo muteks koji sprečava da više threadova izvršavaju kritičnu sekciju. Nije netačno, no synchronized uključuje i interakciju sa glavnom memorijom - predstavlja memorijsku barijeru koja forsira sinhronizaciju između lokalne memorije threada i glavne memorije. Konkretno: na izlasku iz synchronized bloka sva lokalna memorija se upisuje nazad u glavnu, a na ulasku u synchronized blok lokalna memorija se invalidira što uzrokuje čitanje iz glavne memorije.

Ove optimizacija su opravdane efikasnijim izvršavanjem programa.

Dakle?

Dakle, može se desiti da se izraz u gornjem kodu koji kreira instancu singletona izvrši na sledeći način (predstavljeno pseudo-kodom):

mem = alloc();       // alociraj memoriju za objekat
instance = mem;		  // pridruži memoriju referenci
callCtor(instance);	// pozovi konstruktor radi inicijalizacije

Neka je thread A upravo završio drugi korak: objekat je kreiran, pridružen je instance, ali konstruktor nije pozvan. Drugi thread B je ušao u get() i kako referenca više nije null vraća nazad singleton kome konstruktor nije pozvan! To svakako nije ono što želimo da se ikada desi.

Fiks; ili: Bloch nije uvek u pravu

Rešenje DCL problema je deklarisanje polja instance kao volatile. Polje klase označeno sa volatile čini da se čitanja i pisanja uvek izvršavaju direktno u i iz glavne memorije. Time se sve izmene varijable od strane jednog threada pravovremeno vide u ostalim threadovima - po cenu performansi. (Inače, ovo radi od Jave5).

Digresija: čika Bloch u knjizi “Effective Java” (2nd edition) pod stavkom #71 navodi primer DCL u kome volatile vrednost prvo prepisuje u lokalnu varijablu. Razlog za dodatni korak su, kako tvrdi, bolje performanse: čak 25% bolje. Nažalost, ne navodi validan dokaz koji bi ovo potvrdio; s druge strane drastične razlike su uvek sumnjive (bar meni). Ovaj put Bloch nije u pravu.

Elegantni Singleton

Iako usamljen, ne znači da ne može da bude elegantan. Sledeće rešenje je baš takvo:

public class SingletonFactory {
	public static Singleton get() {
		return SingletonValue.instance;
	}
	private static class SingletonValue {
		public static final Singleton instance = new Singleton();
	}
}

Ovde se oslanjamo na mehanizme koje već uzimamo zdravo za gotovo, kao na pr. da se inicijalizacija klase izvršava ekskluzivno, kao da i je lazy. Tek kada pozovemo get() prvi put, dolazi do prve inicijalizacije klase SingletonValue. Varijanta gornjeg primera koristi enum umesto dodatne klase, a svodi se na isto.

post.getInstance().kraj();

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <